Nieuwsbrief

Contact  >  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2011-02 Onderwijs

- 03-03-2011
Krimpregio’s primair en voortgezet onderwijs

Grote delen van Nederland krijgen de komende jaren te maken met een bevolkingsdaling.
De afname varieert van 5 % tot meer dan 25 % in bijvoorbeeld de kop van Friesland, delen van Oost-Nederland en Limburg.

Het belangrijkste gevolg is een afname van het leerlingenaantal. Logischerwijs eerst in het basisonderwijs, later zullen ook het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden getroffen.

Er zijn op dit moment drie TOP-krimpregio’s aangewezen: Parkstad Limburg, noordoost Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. Op korte of lange termijn zal ook in de Achterhoek, noord- en midden-Limburg, Noord-Brabant en Drenthe krimp plaatsvinden. Bij basisscholen in laatstgenoemde regio’s is meestal al sprake van een dalend aantal aanmeldingen.

Een dalend aantal leerlingen betekent verlies aan inkomsten voor de school en dat in een periode van bezuinigingen waar het onderwijs voor staat. Zo is in het primair onderwijs het budget voor bestuur en management (90 miljoen euro) al ingetrokken en gaat ook de voorgenomen bezuiniging van 310 miljoen euro in het passend onderwijs door. Veelzeggend is de commissie ‘Verhoging onderwijsproductiviteit’ onder leiding van René Smit die gaat adviseren over maatregelen om vanaf 2011 structureel 20% te besparen op onderwijsuitgaven.

Dit alles vraagt van schoolbesturen om na te denken over het strategisch beleid en daaraan gekoppeld de bedrijfsvoering. Moet er worden samengewerkt of gefuseerd met ander schoolbesturen? Wat betekent dit voor de denominaties? De ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de werkgelegenheid: hoe verhoudt zich het huidig personeelsbestand met de leerlingaantallen de komende jaren, is de Bapo nog te betalen en hoe is het natuurlijk verloop?
De investeringen in onderwijsfaciliteiten zoals huisvesting en leermiddelen komen onder druk te staan, waarbij het een gegeven is dat de materiële bekostiging al jaren achterblijft bij de uitgaven. Schoolbesturen dienen een heldere middellange termijnvisie te hebben om de kwaliteit van het onderwijs  in combinatie met de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen.


Vanuit zijn ervaring in het primair en voortgezet onderwijs kan Mickey Hummeling van Hummeling Financieel Management u adviseren en ondersteunen bij het beantwoorden van bovengenoemde vraagstukken. In de meest recente opdracht is door het inrichten van de planning & controlcyclus en het herzien van gehanteerde systematieken de continuïteit van een schoolbestuur in financiële problemen weer gewaarborgd. Voor meer informatie: info@hummeling.nl of 06-36464944.« terug naar overzicht