Nieuwsbrief

Contact  >  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2011-01 Onderwijs

- 22-02-2011
Jaarverslag 2010

Het begin van het financiële jaar staat altijd in het teken van het jaarverslag, sinds 2008 geldt hierbij voor onderwijsinstelling Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Om de jaarrekening goed te kunnen interpreteren dient volgens de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) een volledig jaarverslag in ieder geval te omvatten:

o Doelstelling van de organisatie;
o Aanduiding van het beleid en de kermactiviteiten;
o Juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting;
o Belangrijke elementen van het gevoerde beleid.

Een volledige en inzichtelijke jaarrekening bevat de verantwoording over het betreffende verslagjaar en daarbij is de toelichtende informatie van groot belang. Daarbij dient in ieder geval aandacht te worden geschonken aan:

o Een goede toelichting op de financiële positie op de balansdatum;
o Een toelichting op het resultaat en wat daartoe heeft bijgedragen;
o De vergelijking met de balansposten van verslagjaar t-1;
o Een analyse met het in de begroting opgenomen beleid;
o Het investeringsbeleid;
o Het treasurybeleid en de afstemming met de OC&W-regeling “belenen en beleggen”.


Tevens is het ook van belang om vergelijkende begrotingscijfers en cijfers van het verslagjaar t-1 op te nemen. Daarnaast schrijft het Burgerlijk Wetboek een toekomstparagraaf voor, waarin mededelingen worden gedaan van verwachte ontwikkelingen op het gebied van investeringen, personele bezetting, financieringsstructuren en andere belangrijke gebeurtenissen.

Specifiek nieuw voor het verslagjaar 2010 is hoe de lasten voor Bapo moet worden verwerkt in de jaarrekening. Bapolasten komen in de jaarrekening als periodelasten en de voorzieningen voor toekomstige BAPO-lasten moeten vrijvallen ten gunste van het eigen vermogen. Dit geldt ook voor lasten gerelateerd aan de zogenoemde “spaar BAPO”. Schoolbesturen kunnen een bestemmingsreserve (publiek) voor de BAPO vormen, al dan niet opgebouwd vanuit (een gedeelte van) de vrijvallende BAPO-voorziening.

Een aantal zaken zullen door de instellingsaccount extra aandacht krijgen vanuit het controleprotocol OC&W:

• Treasurybeleid
• Afhandelingscorrespondentie voorgaande jaren
• Geoormerkte aanvullende subsidies / bekostiging met een bestedingsverplichting
• Verklaring omtrent het gedrag
• Bezoldiging bestuurders
• Wachtgelden PO
• Visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB

Tevens zal de instellingsaccountant vaststellen dat de instelling in het jaarverslag een verslag van de interne toezichthouder of het interne toezichthoudende orgaan heeft opgenomen, waarin deze verantwoording aflegt over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden.
Ook wordt de gehanteerde code voor goed bestuur vermeld, alsmede verantwoording over
afwijkingen van die code voor goed bestuur.

Het rapport van de commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen (“commissie Don”) heeft een aantal analyses gemaakt op het budget- en vermogensbeheer van onderwijsinstellingen. Vanuit de bevindingen zijn daar kengetallen met signaleringsgrenzen aan gekoppeld voor het horizontale en verticale toezicht. Voorbeelden van kengetallen die in de jaarrekening moeten worden vermeld en toegelicht zijn kapitalisatiefactor, solvabiliteit en rentabiliteit.


Vanuit zijn ervaring in het primair en voortgezet onderwijs kan Mickey Hummeling van Hummeling Financieel Management u adviseren en ondersteunen bij het samenstellen van de jaarrekening. Voor meer informatie:
info@hummeling.nl of 06-36464944.

« terug naar overzicht