Nieuwsbrief

Contact  >  Nieuwsbrief

Ervaren controller in het primair en voortgezet onderwijs.

- 06-06-2012

Als schoolbestuurder wilt u dat de beschikbare financiële middelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet, zodat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Om verantwoorde keuzes te kunnen maken, moeten schoolorganisaties kunnen beschikken over betrouwbare, tijdige en volledige informatie. Dit raakt alle aspecten van de bedrijfsvoering: onderwijs, huisvesting, P&O en financiën .

Door externe factoren als overheidsbezuinigingen, krimp van leerlingaantallen en invloed van stakeholders is goede beheers- en sturingsinformatie noodzakelijk.

Als controller in het primair en voortgezet onderwijs  hebben mijn werkzaamheden en adviezen betrekking op bedrijfsvoeringvraagstukken zoals administratieve organisatie en processen, risicomanagement, financiering/ treasury, inrichting planning en controle cyclus en informatievoorziening.

Hierbij wordt de vertaalslag gemaakt van (strategisch)beleid naar meerjaren begrotingen op gebied van exploitatie, formatie, investeringen en liquiditeit.

 

Daarnaast heb ik als financieel adviseur bij een schoolbestuur in Gelderland een reorganisatie begeleid (inclusief DGO met de vakbonden), welke noodzakelijk was als gevolg van onverantwoord financieel beleid in combinatie met terugloop van aantal leerlingen (krimpregio). Binnen 1,5 jaar was de stichting weer financieel gezond en in control, waarbij een financieel meerjarenbeleid is neergezet dat de continuïteit van de stichting waarborgt. Een zelfde opdracht voer ik nu uit bij een schoolbestuur in West Friesland.

 

Kortom,  heeft uw schoolbestuur behoefte aan een ervaren controller in het onderwijs neemt  u dan contact met mij op via 06-36464944 of info@hummeling.nl

 Met vriendelijke groet,

 Mickey Hummeling

 « terug naar overzicht